Την έκτη ημέρα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ασχοληθήκαμε με την εισαγωγή της μουσειακής εκπαίδευσης στην μαθησιακή διαδικασία. Στο πρώτο στάδιο υπήρξε εισήγηση σχετικά με την αειφορική διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος και συγκεκριμένα του θαλάσσιου.
Οι εκπαιδευτικοί σε ομάδες κλήθηκαν να δημιουργήσουν νοητικούς χάρτες(mind maps) σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένα θαλάσσιο οικοσύστημα και να τα συσχετίσουν με συγκεκριμένες ενέργειες των ανθρώπων. Αφού εντοπίστηκαν οι όροι και συνδέθηκαν μεταξύ τους έγινε παρουσίαση τους σε ένα πίνακα ώστε να συγκριθούν οι αρχικές απόψεις με αυτές που θα αποκόμιζαν οι εκπαιδευτικοί μετά την μουσειακή εκπαίδευση που ακολούθησε.

Στην συνέχεια μοιράστηκαν στις ομάδες φύλλα εργασίας τα οποία θα έπρεπε να συμπληρώσουν κατά την επιτόπια μουσειακή παρατήρηση. Εκεί  οι ομάδες αναδιαμορφώθηκαν ως εξής: Οι εκπαιδευτικοί αρχικά ήταν χωρισμένοι σε  5 ομάδες των 4 ατόμων. Το φυλλάδιο που μοιράστηκε είχε 4 ενότητες. Μια για τα μεγάλα κοίτη που ζουν στις ανοιχτές θάλασσες και τους ωκεανούς. Μια άλλη σχετικά με την υπεραλίευση και κυρίως ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση. Μια άλλη   σχετικά με την ρύπανση των θαλασσών και πως επηρεάζουν τα κήτη και κυρίως την ηχορύπανση των ωκεανών σε σχέση τον ξαφνικό θάνατο τους. Μια τελευταία σχετικά με τις προσπάθειες που γίνονται από οικολογικές οργανώσεις για την αναστροφή των παραγόντων που οδηγούν στη εξαφάνιση των μεγάλων κητών. Όλες οι ομάδες επικεντρώθηκαν στις φάλαινες και σαν θαλάσσιο οικοσύστημα διερεύνησης αυτό του ωκεανού.

Κατά την είσοδο τους στο μουσείο κάθε μέλος της αρχικής ομάδας ανέλαβε μια από τις παραπάνω τέσσερις ενότητες. Έτσι δημιουργήθηκαν 4 νέες ομάδες από πέντε άτομα ως εξής: από κάθε ομάδα ένα μέλος ασχολήθηκε με το πρώτο ερώτημα, ένα άλλο μέλος με το δεύτερο ερώτημα, ένα άλλο μέλος με το τρίτο ερώτημα και το τέταρτο μέλος με το τέταρτο ερώτημα. Όσοι λοιπόν είχαν το πρώτο ερώτημα έγιναν μια ομάδα, όσοι είχαν το δεύτερο θέμα έγιναν μια άλλη ομάδα κ.λ.π. Κάθε νέα ομάδα περιδιάβηκε τους χώρους του μουσείου και με βάση τα εκθέματα και τις αναφορές σε αυτά προσπάθησε να απαντήσει το ερώτημα που τους είχε ανατεθεί. Αυτή η εργασία κράτησε γύρω στην μια ώρα. Στην συνέχεια όλες οι ομάδες παρακολούθησαν ταινία που προβλήθηκε στο χώρο του μουσείου. Μετά το τέλος της ταινίας δόθηκε χρόνος μισής ώρας στις ομάδες ώστε να συμπληρώσει τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αρχικά τους τέθηκαν. Στην συνέχεια όλοι οι επιμορφούμενοι επέστρεψαν στον χώρο της επιμόρφωσης. Οι ομάδες αναδιαμορφώθηκαν στην αρχική τους σύνθεση και κάθε μέλος της ομάδας ενημέρωσε την ομάδα για την συγκεκριμένη ερώτηση που είχε κληθεί να διερευνήσει. Έτσι οι  επιμορφούμενοι απέκτησε ένα νέο ρόλο αυτόν του επιμορφωτή. Σε όλο αυτό το διάστημα ο επιμορφωτής του προγράμματος συντόνιζε τις ομάδες σε οργανωτικό  επίπεδο και ίσως παρέχοντας διευκρινήσεις χωρίς να καθοδηγεί την έρευνα.
Στο τέλος οι ομάδες επισκέφτηκαν τους αρχικούς νοητικούς χάρτες που είχαν δημιουργήσει και τους τροποποίησαν με βάση την νέα γνώση που αποκόμισαν από τη μελέτη στο χώρο του μουσείου.
Κλείνοντας κάθε ομάδα κλήθηκε να δημιουργήσει αφίσα με θέμα: «Σήμερα η φάλαινα. Αύριο;;;;"»
Αυτή η έκτη ημέρα επιμόρφωσης θεωρήθηκε πολύ σημαντική γιατί οι εκπαιδευτικοί δοκίμασαν νέες μεθόδους διδασκαλίας επικεντρωμένες στην διερευνητική - ανκαλυπτική μάθηση. Είδαν ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού μπορεί να είναι αυτός του οργανωτή της διαδικασίας αλλά όχι του περιεχομένου, αντιλήφθηκαν την σημασία του μουσείου στην καθημερινή διδακτική πράξη. Το μουσείο από χώρος απλής παρατήρησης μεταβάλλεται στην προέκταση της σχολικής τάξης και  λειτουργεί ως πάροχος πηγών (ζωντανών μαρτυριών) που αποκαλύπτουν την γνώση στην οποία στοχεύει το αναλυτικό πρόγραμμα.

Η μουσειακή εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε  στο μουσείο Φυσικής Ιστορίας " Whales of Iceland"
Όλοι οι επιμορφούμενοι ευχαριστούν ιδιαιτέρως τον φορέα επιμόρφωσης για την δυνατότητα που τους έδωσε  να μυηθούν στις χρησιμότητα της μουσειακής εκπαίδευσης στην σχολική πραγματικότητας.

Ο εκπαιδευτικός

Γιώργος Σούλιος

 

202220529Erasmus

Pin It